Novinky

Změna sídla (23.07.2017)

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost se stěhuje do nových prostor na adrese Národní 416/37, 110 00 Praha. Najdete nás ve vstupu do pasáže Platýz, a to od 1.8.2017. Zároveň omluvte omezení provozu naší společnosti v týdnu od 24.7. do 31.7. z důvodů stěhování a IT změn.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledanou!

Právní konference (14.01.2017)

Naše společnost se bude účastnit právní konference Svazu měst a obcí ČR v Brně ve den 19. a 20. ledna - přijďte za námi pohovořit o legislativních změnách a novém zákoně o zadávání veřejných zakázek. Budeme se na Vás těšit!

Program nelezete zde.

Povinnost dodavatele mít zaknihované akcie (02.11.2016)

Vážení, jak jsme Vás již v několika našich příspěvcích sdělovali, od 1. říjná platí nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Dle tohoto zákona může zadavatel vyloučit ty uchazeče, kteří jako akciová společnost, nemají vydány výlučně zaknihované akcie. Toto je jednak možností na straně zadavatele lépe prokazovat svůj transparentní přístup k problematice veřejných zakázek a jednak potencionálním rizikem dodavatelů, kteří zaknihované akcie nemají, že zmaří svoji investici.

Naše společnost nabízí dodavatelům komplexní řešení při zaknihování akcií u Centrálního depozitáře cenných papírů - stačí nás kontaktovat.

Výhled do nového zákona o zadáváí veřejných zakázek (09.09.2016)

Dne 1.10.2016 nabyde účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), který zcela nahradí dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“).

Vzhledem ke skutečnosti, že účinnost ZZVZ nastane již za měsíc, měli by zadavatelé uvažovat o vypisování zakázek také s ohledem na výhodnost jednotlivých úprav.

Úprava zadávání veřejných zakázek je přitom v obou předpisech značně odlišná a my Vám nabízíme přehled některých změn.

Některé rozdíly mezi zákonnými úpravami

Zásadní koncepční změnou, kterou ZZVZ přináší, je ve srovnání se ZVZ mnohem menší formalismus, neboť ZZVZ obsahuje podstatně méně kazuistických pravidel a umožňuje tak daleko větší flexibilitu zadavatele.

Jedním z projevů této flexibility je na příklad skutečnost, že dle § 42 ZZVZ je zadavatel povinen ustanovit hodnotící komisi pouze u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou přesahující 300.000.000,- Kč. U zakázek s menší předpokládanou hodnotou je ustanovení komise pouze možností zadavatele a zadavatel tak komisi ustanoví pouze v případě, že to považuje za vhodné. V takovém případě je přitom na zadavateli, jakým způsobem bude činnost komise regulována a organizována. Nebude tak již nutné zasílat členům komise pozvánky na jednání komise v zákonem stanovené lhůtě, ani vyhotovovat o jednání komise protokoly. Komise navíc nově může být složena i jen z externích subjektů, na rozdíl od ZVZ tedy již členem komise nemusí být zástupce zadavatele.

Další velkou administrativní výhodu pro zadavatele představuje ustanovení § 39 odst. 4 ZZVZ, dle kterého může zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (tedy i posouzení splnění kvalifikace) až po hodnocení nabídek. Za současné právní úpravy má zadavatel povinnost nejprve posoudit nabídky všech uchazečů z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a zadávacích podmínek a následně všechny nabídky vyhodnotit.

Co se týče prokazování kvalifikace, zásadní změnou je zavedení samostatného kritéria ekonomické kvalifikace. Za účinnosti dosavadní právní úpravy je zadavatel oprávněn po uchazečích požadovat pouze čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Dle ustanovení § 78 ZZVZ bude zadavatel oprávněn požadovat po uchazečích doložení obratu za poslední 3 účetní období. Výši obratu bude uchazeč prokazovat předložením výkazu zisku a ztrát. 

Účinností ZZVZ dojde ke změně i v oblasti lhůt. Na příklad lhůta pro podání nabídek v otevřeném řízení bude nově činit pouze 30 dnů od zahájení zadávacího řízení. Za účinnosti ZVZ přitom tato lhůta činí 52 dnů, zadávací řízení tak bude možné znatelně zkrátit.

Usnadněním pro zadavatele je také vypuštění institutu povinného předběžného oznámení. 

Podstatná je také změna týkající se možností zadavatele vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel bude dle § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ oprávněn uchazeče vyloučit mimo jiné i v případě, kdy se uchazeč dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. 

ZZVZ dále nově zavádí tzv. změny de minimis, když v § 222 odst. 4 stanoví, že změny smluvních podmínek nepřekračující limity v tomto ustanovení uvedené nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

ZZVZ stanoví větší množství změn a proto doporučujeme se na ZZVZ dobře připravit, aby zadavatel neměl žádné problémy s přechodem na novou právní úpravu a využil její maximální výhody.

Obraťte se na nás pro organizaci školení!

Prokázání kvalifikace členem holdingu (04.09.2016)

Uchazeč, případně subdodavatel (prokazuje-li uchazeč chybějící část kvalifikace subdodavatelsky), je při prokazování kvalifikace oprávněn využít i referenčních zakázek společností, které s ním tvoří stejný holding, pokud prokáže, že při plnění zakázky bude disponovat zdroji ostatních členů holdingu, a to v rozsahu nezbytném pro zhotovení zakázky. V takovém případě tak není nutné předkládat společnou nabídku či využít ostatních členů holdingu jako subdodavatelů podle § 51 odst. 4 ZVZ. Tento článek se odkazuje na pojednání AK Toman, Devátý & Partneři s.r.o.

Novinky
23.07.2017 - Změna sídla
Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost se stěhuje do nových prostor na adrese Národní 416/37, 110 00 Praha. Najdete nás ve vstupu do pasáže Platýz, a to od 1.8.2017. Zároveň omluvte omezení provozu naší společnosti v týdnu od 24.7. do 31.7. z důvodů stěhování >> více novinek zde
14.01.2017 - Právní konference
Naše společnost se bude účastnit právní konference Svazu měst a obcí ČR v Brně ve den 19. a 20. ledna - přijďte za námi pohovořit o legislativních změnách a novém zákoně o zadávání veřejných zakázek. Budeme se na Vás těšit! Program nelezete zde.
kontakt

Apeiron advisory s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha
info@apeironadvisory.com

Obchodní korporace založená dle českého práva zapsaná Městským soudem v Praze, vedená pod sp. zn. C 215531, IČ: 02117495

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.